Privacy
De kleine lettertjes

G-linq, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam aan de Van der Helmstraat 428, 3067HN, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24388566, hierna te noemen “G-linq”, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Verklaring. G-linq verwerkt uw gegevens zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door G-linq worden aangeboden op g-linq.nl.

Anjo van den Bos is de Functionaris Gegevensbescherming van G-linq. Hij is te bereiken via info@g-linq.nl of via 06-1551 2442.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

G-linq verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch
– Internetbrowser en apparaat type

2. Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Door middel van het bezoeken van de website ga je akkoord met deze Privacy Verklaring en geef je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in deze verklaring. G-linq verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld nadat je ons contactformulier hebt ingevuld of ons een e-mail gestuurd hebt of een afspraak wilt maken;

  • Je te informeren over wijzigingen over de diensten en/of producten die wij leveren;
  • Het verzenden van de nieuwsbrief, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven door jezelf hiervoor aan te melden (je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief);
  • G-linq analyseert je gedrag op de website (via Google Analytics) om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Na telefonisch, persoonlijk en/of e-mailcontact waarin wij je persoonsgegevens hebben verkregen zullen we deze gebruiken om:

  • Een offerte op te kunnen maken voor een dienst die wij je kunnen leveren;
  • Facturatie uit te voeren n.a.v. een geleverde dienst;
  • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@g-linq.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

G-linq neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van G-linq) tussen zit.

5. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

G-linq bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor analytische cookies (via Google Analytics) hanteren wij een periode van 26 maanden na je laatste bezoek aan de website, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn persoonsgegevens langer te bewaren. Wanneer wij een dienst voor je verlenen/opdracht uitvoeren kom je in ons klantenbestand gedurende 4 jaar na de laatste dienst, opdracht en/of bestelling.

6a. Delen van persoonsgegevens met derden

G-linq verkoopt jouw gegevens niet aan derden, en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor een dienst of bestelling, bijvoorbeeld aan een drukkerij, of wanneer wij op grond van een wettelijke plicht gehouden zijn deze gegevens door te geven aan bevoegde instanties. G-linq heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze verklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die G-linq verwerkt, en accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor websites of diensten van anderen.

6b. Delen van persoonsgegevens in geval van fraude, oplichting en/of diefstal

G-linq gebruikt je persoonsgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig worden de gegevens vermeld onder punt 1 overhandigt aan de overheid.

Gegevens als vermeld onder punt 1 kunnen wij in het geval van oplichting en/of diefstal ook verstrekken aan de politie, justitie en andere opsporingsdiensten en derden om te voldoen aan wettelijke verplichting, rechtelijk vonnis of ter voorkomen van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid; je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Wanneer je hier gebruik van wilt maken dien je per e-mail een verzoek tot inzage te sturen naar info@g-linq.nl, met daarbij gevoegd een kopie van je identiteisbewijs zodat we weten dat het verzoek ook door jou is gedaan. We verzoeken je om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, dit ter bescherming van je privacy. G-linq zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

8. Beveiliging van je gegevens

G-linq neemt de bescherming van jouw gegevens serieus, en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice / Functionaris Gegevensbescherming via info@g-linq.nl. Tevens willen wij je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijzigingen in de Privacy Verklaring

G-linq behoudt zich het recht om deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Door na wijzigingen gebruik te maken van g-linq.nl ga je akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Op onze website, op deze pagina, vind je altijd de meest recente versie ter inzage. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 24 maart 2020.